Ballerup er bare bøhlandet? Om omskæring i Ballerup

Er den kommunale sundhedspolitiske instruks lovlig?

 

Portræt af Mikael Hertig 2021

Mikael Hertig
cand. scient.pol
Fregatten 4, 1 tv
6400 Sønderborg
Tlf 27 24 47 00
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231

 

Ballerup  bekæmper omskæring af drenge under 18

Portræt af Jesper Würtzen rød skjorte

Jesper Würtzen, borgmester i Balleruop   (Socialdemnokratiet Ballerup foto)

 

Ballerup Kommune har opnået maksimal omtale ved at lave en instruks til det borgervendte personale om at fraråde omskæring af drenge under 18 . Hvad det indebærer i praksis, ved ingen. Skal børn af jøder tvangsfjernes på grund af omsorgssvigt med omskæring som begrundelse? Vi ved det ikke. For vedtagelsen er alt mellem et slag i luften og en aktiv politik. 

 

 

Om billedet fra borgmesterens plakat nedenfor  her er en fake, opfundet til lejligheden, nemlig at udskænde Ballerups tyrkiske eller kurdiske befolkning for at holde traditionelle bryllupper under coronaen, ved vi  ikke. Men er der tale om en ægte besked fra borgmesteren til kommunens muslimer, har den et vist særpræg, idet gruppen lægges for had. Det virker næppe som en positiv opfordring.

Om. initiativet om at bekæmpe omskæring i kommunen kommer fra borgmesteren selv, ved vi heller ikke.

Men det kan næppe undgås, at der udstråles en holdning. Døm selv.

 

 

 

 

Billede af massebryllup under Corona med antimuslimnsk retning

Borgmnester Würtzen tilkendegiver sin holdning (Her fra Uwe Max Jensens “Frihedens Stemme”- Bemærk at forsamlingen er udendørs. Der var ingen udendørs restriktioner på dette tidspunkt. (september 2020) . Om Würtzen er fejlciteret, vides ikke.

 

 

Debatten om omskæringsforbud i Danmark har stået på i årevis. Hovedemnet tager sig ud som et dilemma mellem på den ene side et princip om, at man ikke må foretage plastiske operationer på børn uden medicinsk indikation og hensynet til jødisk og muslimsk tradition på den anden. Det bemærkes, at drengeomskæring virker som identitetsmarkør; det indebærer, at omskæring er udbredt, også udenfor de religiøse miljøer, der normalt opfattes som tilpassede og ikke-ortodokse. Det er helt oplagt, at langt de fleste jødiske og muslimske mænd er omskårede. Sundhedsstyrelsen vurderer samlet set ikke, at der er nogen væsentlig helbredsrisiko forbundet med omskæring. 
I de senere år har der været kørt en massiv kampagne imod omskæring, og det må antages, at et overvejende flertal  mener, religiøs omskæring af drenge skal forbydes.

 

 

Brev til Ombudsmanden 20. december 2021 med flere

 

 

Folketingets Ombudsmand
Gl Torv
København K

Hermed fremsender jeg opfordring til at tage spørgsmålet om Ballerup Kommunes nylige vedtagelse om omskæring op af egen drift .

Venlig hilsen

Mikael Hertig

Fregattenb 4, 1 tv
6400 Sønderborg

Tlf 27 24 47 00

——– Videresendt meddelelse ——–

Subject: Vedrørende Ballerup Kommunes nyligt vedtagne Sundhedspolitik. Jura, Kommunalfuldmagt, omskæring af drenge
Date: Mon, 20 Dec 2021 17:57:38 +0100
From: Mikael Hertig (aquut) <mh@aquut.com>
To: jew@balk.dk, loo@balk.dk, kha@balk.dk, htm@balk.dk, muke@balk.dk, clho@balk.dk, muke@balk.dk, pka@balk.dk, bgd@balk.dk, mlu@balk.dk, jjr4@balk.dk, mbrn@balk.dk, brs@balk.dk, prm@balk.dk‘, jml2@balk.dk, allk@balk.dk, ulrf@balk.dk, aho3@balk.dk, ozki@balk.dk, ehfj@balk.dk, mor6@balk.dk, shpe@balk.dk, dhso@balk.dk, spe4@balk.dk, marr@balk.dk, haag@k.dk

Folketingets Ombudsmand

Ballerup Kommune

Til Byrådet

Vedr. Sundhedspolitisk udtalelse om omskæring

Til Ombudsmanden

Jeg opfordrer dig herved til at tage spørgsmålet om Ballerup Kommunes mulige overtrædelse af Kommunalfuldmagten op af egen drift, jf.  Ombudsmandslovens § 17, idet jeg uden at være part i sagen anser den for at kunne være af principiel interesse.

Jeg skrev i sidste uge en mail til borgmester Jesper Würtzen, hvor jeg bad ham undersøge, hvorvidt den kommunale vedtagelse på dette punkt er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. I sit svar desangående viger han totalt udenom, idet han nøjes med at bemærke dels, at Ballerup Kommune jo skal have en sundhedspolitik, dels at udtalelsen er vedtaget af et flertal i byrådet.

Borgmesteren henviser til denne instruks:

”Ballerup Kommune vil gøre en indsats for at informere nuværende og kommende forældre om de risici, der kan være ved omskæring samt, med udgangspunkt i princippet om “barnets ret til egen krop” opfordre til, at religiøst eller kulturelt begrundet omskæring eller anden kønskirurgi, som ikke er helbredsmæssigt begrundet, udsættes til barnet selv kan tage stilling hertil” 

Han tilføjer, at kommunen skal have en sundhedspolitik, og at instruksen her er vedtaget af et bredt flertal i byrådet.

Begge disse indvendinger er der taget højde for i min henvendelse, så derfor efterlades jeg med det indtryk, at han ikke har fundet det fornødent at foretage nogen ren forvaltnings- og kommunalretlig vurdering.

I den anledning skal jeg på en måske mere pædagogisk måde søge at indkredse, hvorfor kommunalfuldmagten kan tænkes at være overskredet her. Sundhedsstyrelsen har efter en intens høring og med folketingets accept udsendt en “Vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge”

Ballerup Kommune tilsidesætter denne vejledning således, at instruere sine ansatte til at opfordre forældre til jøder og muslimer til ikke at lade deres børn omskære før de er født 18 år. En anledning til tvivl herom kan tænkes at bestå i, at vejledningen instruerer i, under hvilke betingelser drengeomskæringer må udføres, mens den holder sig så langt væk som muligt fra at til- eller fraråde sådan omskæring.

Man kunne jo formode, at hvis en dygtig jurist var blevet sat til at undersøge emnet netop ville kunne forsvare Ballerup Kommunes sundhedspolitiske udtalelse med, at sådan en anbefaling eller rådgivning ligger udenfor vejledningens direkte formulerede afgrænsning. Når der ikke er nogen dækkende direkte landspolitisk stillingtagen, er det så ikke både tilladeligt og smart at lægge op til om ikke en forbudszone, så bare en erklæret nej-til-omskærings-zone, indhegnet af kommunegrænsen? Og hvad var vel mere velegnet end op til kommunalvalget at søge at score points  på et synspunkt, der må formodes at have en vis opbakning i vælgerkorpset?

Min tvivl er, som det også fremgår af min første henvendelse, navnlig af juridisk art. Har byrådet hjemmel til at tilsidesætte ovennævnte vejledning og i stedet lave sin egen?  Som allerede anført i min første henvendelse er der her i landet sket en juridisk bindende afvejning mellem en rent sundhedsmæssig risikovurdering og hensynet til religionsfriheden for jøder og muslimer på den anden. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er dansk lov.  Religionsfriheden her i landet er garanteret dels af grundlovens § 67, dels af EMRK artikel 9.

Kommunalfuldmagten udvider kommunalbestyrelsens adgang til at træffe afgørelser og vedtagelser uden direkte hjemmel i lov.
Men den er begrænset:

“Kommunalfuldmagten giver ikke adgang til at foretage indgreb over for borgerne, f.eks. påbud og forbud eller opkrævning af skat og lign. Der gives heller ikke adgang til at give dispensationer og lign. fra lovgivningen. Sådanne afgørelser kræver sædvanlig hjemmel i lov eller tilsvarende grundlag.”

Derfor har jeg undret mig over, at ingen i byrådet op til kommunalvalget stoppede op et øjeblik og spurgte sig selv: Hvad så med Herlev? Skal vi have opdelt Danmark i kommuner, der går ind for omskæring, og kommuner, der ikke gør? Jeg forstår på borgmester Würtzens svar, at det også skal forstås som en instruktion til det relevante personale, ikke bare en slags løst statement. Borgmesteren synes ikke, at noget lovgrundlag med vedtagelsen er overtrådt, og heller ikke kommunalfuldmagten.

På den baggrund opfordrer jeg Ombudsmanden til at tage stilling til  retsgrundlaget for Ballerup Kommunes vedtagelse med ovennævnte formulering.

Glædelig Jul

Mikael Hertig
Fregatten 4, 1 tv
6400 Sønderborg

Tlf 27 24 47 00

 

___________________________

Min henvendelse af 17. december 2021 havde følgende tekst:


BallerupBladet
Redaktionen
Borgmester Jesper Würtzen
Ballerup Kommune.
Folketingets Ombudsmand

Det fremgår af omtale i BallerupBladet, at byrådet har vedtaget en sundhedspolitik, der aktivt forpligter kommunens ansatte til at fraråde omskæring af drenge under 18.

Jeg kender ikke de nærmere vilkår. Men hvis fremstillingen er korrekt, ser det ud, som om Ballerup Kommune tilsidesætter Sundhedsministeriets og Sundhedsstyrelsens politik på dette område.

Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt Byrådet overskrider sin juridiske kompetence i forhold til kommunalfuldmagten.

Langt tilbage i fortiden var det klare tilfælde af overtrædelse af kommunalfuldmagten, når kommuner erklærede deres område atomvåbenfrit. Da det ikke er kommunens opgave at føre udenrigspolitik, vil en sådan erklæring stride mod kommunalfuldmagten.

Selv om det er klart, at hver kommune her i landet skal have sin egen sundhedspolitik, fordi der er sundhedsplejersker, hjemmepleje etc., så er det formentlig næppe en pligt for kommunalt ansatte at følge vedtagelsen, idet man må anse den af folketinget og regeringen vedtagne politik for bindende. Politisk set er emnet ømfindtligt, fordi det tager parti i en konflikt mellem et påstået sundhedspolitisk hensyn på den ene side og respekten for religionsfriheden for jøder og muslimer på den anden.

Efter min vurdering kan der rejses berettiget tvivl om, hvorvidt Ballerup Kommunes sundhedspolitiske vedtagelse om omskæring ligger indenfor eller udenfor kommunalfuldmagten. Da der er tale om en allerede vedtaget bestemmelse er spørgsmålet således, om den er juridisk gyldig som instruktion til fx. sundhedsplejersker eller ej.

Jeg indbringer hermed dette spørgsmål til dig, Borgmester Würtzen – og samtidig folketingets Ombudsmand, som jeg orienterer forlods for at gøre ham opmærksom på spørgsmålet, så han eventuelt kan tage spørgsmålet op af egen drift.

Så kort sagt, borgmester: Hvordan vil du selv karakterisere den omtalte vedtagelse: Er det et statement, en politisk deklaration, der udtrykker en mening, eller er det en instruktion, personalet eventuelt har pligt til at rette sig efter?

Venlig hilsen
Glædelig Jul

Mikael Hertig
Fregatten 4, 1 tv
6400 Sønderborg

Tlf 27 24 47 00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.