Tvangsfjernelser tvinger de kommunale budgetter i knæ (rettet)

Rettet udgave

 

Foto af Mikael Hertig

Mikael Hertig (GPL Licens)

Af Mikael Hertig

 

Byrådet kan intet stille op overfor B&U-udvalget.

 

 

Mor i den ene gynge, den anden er tom. Solnedgang

Det er et tab, når relationen ikke er der mere. Både for barnet og for moderen eller faderen

 

På Facebook er der en stor gruppe, der henvender sig til kritikere af den nuværende tvangsfjernelsesordning. Kernen er naturligvis kredsen af forældre, der føler, anbringelsen af deres børn har været en himmelråbende uretfærdighed. Den hedder “Tvang og magt”, og den har knapt 6.000 medlemmer. Stedet har rigtig mange brugere. Her florerer der en myte om, at tvangsfjernelser skulle være en god forretning for kommunerne. Sådan forholder det sig ikke. Høje Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler beklagede sig for nyligt over gevaldige udgiftsstigninger på området.

Børn- og Ungeudvalget er ikke et kommunalt udvalg under kommunalbestyrelsen, men derimod et kommunalt nævn (domstolslignende organ),  som kommunen udpeger to  medlemmer til. Der udpeges to medlemmer af byrådet, og to medlemmer fra Familieretshuset og en dommer. (rettet)

TILFØJELSE:  Magten ligger i den kommunale forvaltning i den forstand, at sekretariatsfunktionen og
ekspertisen ligger i Familieforvaltningen. Men den har som antydet ingen interesse i at oplyse sagen, set fra borgerens side.

§ 18 (Retssikkerhedsloven)

“Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der afgiver indstillinger om adoption uden samtykke til Ankestyrelsen, jf. § 68 f i lov om social service, og træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov om social service.

§ 19

Børn og unge-udvalget består af

    1. 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer,
    2. 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og
    3. 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode.
Stk. 2. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage.
Stk. 3. De pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges efter stk. 1, nr. 3, kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i Familieretshuset og klagesager.

§ 20

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Dommeren leder møderne i udvalget og påser, at der er foretaget de nødvendige undersøgelser, og beslutter, om der skal indhentes flere oplysninger, og kan forlange, at der optages et retsligt forhør efter retsplejelovens § 1018. Dommeren vejleder også om, hvordan reglerne skal forstås og anvendes, samt giver en vurdering af de oplysninger, der foreligger.

§ 21

Børne- og socialministeren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Børne- og socialministeren kan i forretningsordenen bemyndiges til at dispensere fra kravet i § 19, stk. 2, om, at der for hvert medlem udpeges en stedfortræder.
Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter regler om vederlag til formanden og de øvrige medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

B&Uu har fri adgang til kommunekassen

 

Det står næppe klart for de fleste, men er helt afgørende for forståelsen af, hvordan systemet fungerer. I stedet for at se B&Uu som et folkevalgt organ, er det en slags domstol med kommunalt udpegede medlemmer og en dommer.  Kommunalbestyrelsen vælger  to blandt sine medlemmer.B&Uu behøver ikke tænke på hvad det koster. Mens alle andre offentlige myndigheder er underlagt budgetmæssige restriktioner, har udvalget/nævnet, for så vidt angår de udgifter, det pålægges, fri adgang til kommunekassen. Kommunen skal betale, men har ingen indflydelse på udgifternes omfang.

Det er ret normalt i forvaltningsretlig sammenhæng, at økonomien kun må indgå som et begrænset element i opfyldelsen af de bestemmelser, myndigheden er forpligtet til at leve op til.Men når det angår B&Uu, så er der frit slag. Mens kommunen i jobcentersammenhæng tjener penge på at fastholde borgere på kontanthjælp og kan spekulere i det, så gør det omvendte sig gældende, når der er tale om anbringelsessager.

Udgifterne til Børne- og Familieområdet kan deles op i de administrative og udførelsesomkostningerne.  Men det er oplagt, at når der ingen reel kontrol er med foranstaltningernes omfang, så er der heller ikke nogen indgående  kontrol med driftsudgifterne.Produktiviteten bliver så at sige et mål i sig selv; hvis antallet af mandetimer per administrativ tvangsfjernelse er konstant, så varierer produktionsomkostningerne sammen med de samlede udgifter.  Med andre ord er der ingen stopklods nogen steder. Der er ingen budget, der stopper opdriften.

Kommunens Børn- og Ungeudvalgs beslutninger kan ikke bringes op til forhandling i byrådet. Vi har en slags konstruktion, hvor et kommunalt nævn står over byrådet.

 

 

 

 

 

 

  2 comments for “Tvangsfjernelser tvinger de kommunale budgetter i knæ (rettet)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.