BREV – stop for tilbagebetaling af kommunalt boligindskudslån

 

Måske kan du stoppe tilbagebetalingen af kommunalt boligindskudslån

 

 

Fotografi af Mikael Hertig

Mikel Hertig,

 

Nedenfor kan du læse en skabelon, du kan bruge, hvis du bliver trukket for indskud i boligindskudslån.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

1: Det skal handle om den lejlighed, du nu bor i. Lejligheden skal være i almennyttigt boligbyggeri

2 A: Trækket på boligindskudslånet skal være begyndt inden fem år efter, du flyttede ind

2B: Eller: Din husstand er fortsat på kontanthjælpsniveau eller tilsvarende

Da afbetalingen er ulovlig, skal den stoppes, og det er for mig at se  oplagt at bede om, at det du allerede har betalt ind, bliver tilbageført til din konto.

Filen kan downloades her.

standardprotestboligw 

 

 

 

XXX Kommune
Opkrævningsfunktionen
Ankestyrelsen FYI

Sendes pr. mail.

By, dato 201

  1. Vedr. boligindskudslån

Hermed protesteres der over den fremsendte opkrævning

Efter det oplyste er der tale om et boligindskudslån, stiftet i 20xx. Forvaltningen præsenterede låneaftalen som obligatorisk.

Efter lov om individuel boligstøtte skal lånet være afdrags- og rentefrit de første fem år efter lånets indgåelse. En eventuel aftale om tilbagebetaling skal derfor ske på låntagerens initiativ for at være gyldig. Det er der ikke tale om.

Låneaftalen opsiges hermed, og det indskærpes, at der efter en almindelig juridisk vurdering jf. forvaltningslovens § 7, stk. 1. foreligger vildledning, og sagen påankes derfor til Ankestyrelsen, hvis jeg ikke umiddelbart får medhold.

Allerede indbetalte ydelser søges refunderet.

Endvidere gøres gældende, at bestemmelsen i retsplejelovens § 509, stk. 1. og 4. ikke er respekteret. Jeg har efter bestemmelsen om trangsbeneficium ingen evne til at betale tilbage.

Venlig hilsen

BILAG

      1. Lov om Individuel Boligstøtte

§ 58. Lån i medfør af § 56, stk. 1, er rente- og afdragsfri i 5 år. Herefter tilbagebetales lånet i løbet af 10 år og forrentes med 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld.

Stk. 2. Lån i medfør af §§ 56, stk. 2, 56 a og 57 er rente- og afdragsfri i 5 år. Herefter tilbagebetales lånet i løbet af højst 5 år og forrentes med 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld.

Stk. 3. Når låntagerens husstandsindkomst og økonomiske forhold i særlig grad taler derfor, kan kommunalbestyrelsen bevilge rente- og afdragsfrihed ud over det i stk. 1 og stk. 2 fastsatte tidsrum.

Stk. 4. Såfremt husstandsindkomstens størrelse eller væsentligt ændrede forhold i øvrigt måtte tale derfor, kan kommunalbestyrelsen forlange, at rente- og afdragsfriheden for lån ydet i henhold til dette kapitel ophører, eller at lånet afdrages over et af kommunalbestyrelsen fastsat kortere åremål eller eventuelt indfries med 12 måneders varsel.

Stk. 5. Når låntagerens husstandsindkomst og økonomiske forhold i særlig grad taler derfor, kan kommunalbestyrelsen lade rente- og afdragsfriheden genindtræde, uanset om tilbagebetaling er påbegyndt.

Stk. 6. Lån i medfør af § 56, stk. 3, er rente- og afdragsfri.”

    1. Forvaltningsloven

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.”

      1. Retsplejeloven

§ 509. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, “(jf. dog stk. 2.) …. stk 2. udelades her

Stk. 3. Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller uddannelse.

Stk. 4. Skyldneren kan ikke gyldigt give samtykke til udlæg i de i stk. 1 og 3 nævnte aktiver.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.