DR og Public Service

 

Danmarks Radios Logo

Danmarks Radios Logo

DR’s logo.

 

 

Af Mikael Hertig
cand. scient. pol.

August 2017

 

Mikael Hertig (c)

 

Mikael Hertig. Selvportræt © maj 2017

Wir sollen nicht überzeugen. Wir sollen zeigen.”1

ABSTRACT

DR is Denmark’s Radio- and TV institution. Just as in case of BBC, it is paid through citizens’ license payments. DR has, accordint to the claims mentioned here, been politically neutralized through exaggerated through false, impersonal impartiality as if this represented a sort of ’objectivity’. But news has to be bound not the the idea of ’objectivity’ but to ’subjective transferability’. In European philosophy the first person to introduce this challenge of logic was David Hume: 2 It is claimed here, that the technification and false objectivism has to do with this imperceptible and unattended transition from descriptive to normative descriptions and inter alia vice versa in Danish and international journalism.

In political practice, the political parties are going to negotiate for a new long term political agreement for DR. The Center-right political parties, inclusively the government, claim for a 25 % reduction of payments for DR. The article ends with an appeal to the left wing and above parties not to take part in such an agreement.

David Hume. Skotsk filosof 1711-1776

 

Public Service

Public Service3 er et diffust begreb. Indholdet har ændret sig med tiden. Her søges det synspunkt repræsenteret, at Public Service bør udgøre den del af nyhedsformidlingen, der repræsenterer de vinkler, som den kommercielle nyhedsformidling ikke dækker.

Artiklen er et forsøg på et opgør med tanken om, at journalisten eller reporteren på nogen måde kan være en blank iagttager, som ikke er i dyb sammenhæng med emnet, der behandles. Vi er mennesker med holdninger og ærinder, og det er med dem som afsæt, journalisten skal dække sit stof.

 


Hæderligheden består ikke i, at man lyver ved at tilsløre ærindet, men derimod i, at skribenten tager sit ærinde med sig, ikke for at overbevise nogen, men for at beskrive, hvordan verden ser ud fra dette hendes synspunkt, når emnet skal dækkes. Historien skal ikke på falsk vis objektiviseres, men der skal lægges krop til, så lyttere, læsere og seere kan bedømme produktet ud fra deres egne forudsætninger.

Det svarer nogenlunde til juraens begreb om habilitet og inhabilitet, som det for eksempel beskrives i forvaltningsretten4.


I samfundsvidenskaben har alle måttet forholde sig metodisk til, hvad der går under betegnelsen den logiske kløft mellem ’er’ og ’bør’. Først og fremmest er ophavsmanden til, at problemet blev behandlet siden i oplysningstiden, og siden har fået en central rolle hos forfattere som Émile Durkheim og Max Weber, David Hume. Hume skrev i det, der siden blev kaldt ”Hume’s Gouillotine”:

I hvert moralsystem, jeg hidtil har set, har jeg altid bemærket, at forfatteren fortsætter i nogen tid med normale ræsonementer og etablerer en eksistensen af Gud eller gør sig observationer om menneskelige anliggender. Ud af ingenting overraskes jeg ved i stedet for den sædvanlige sammenstilling af forslag bliver mødt med ’er’ eller ’er ikke’. Jeg får ikke et forslag, hvori der ikke er et ’bør’ eller ’bør ikke’. Forvandlingen er umærkelig; men den er en konsekvens af den sidste variant. For dette ’bør’ eller ’bør ikke’ udtrykker en ny relation, som kræver sin egen observation og forklaring. Og samtidig skulle der være en forklaring, for det, der tilsyneladende ligner noget ubegribeligt: hvordan det hænger sammen med det foregående, som det adskiller sig fuldstændigt fra? Men da forfatterne normalt ikke udviser denne forsigtighed, må jeg anbefale den til læserne; og jeg er overbevist om, at en smule opmærksomhed vil nedbryde alle de vulgære moralsystemer; og lad os se, at sondringen mellem visdom og dyd hverken bygger på relationer mellem objekter eller er gennemsyret af fornuft.5


Udvanding af public service fandt sted ud fra politisk interesse

Partier og partiskhed?


Public Service-begrebets indhold er blevet udvandet af flere grunde.


Uden at have dyrket emnet indgående er det mit indtryk, at datidens partipresse efter samtidens opfattelser trængte til et mindre partibundet modspil. Opkomsten af en avis, der var uafhængig af partipolitik (Information) har efter denne min opfattelse været startskuddet på en særlig kamp mod partier og partiskhed, som siden har drevet den samlede presse, inklusive DR, ud i en form for objektivistisk selvcensur. Selvcensuren og kampen mod ’røde lejesvende’ har udviklet en særlig form for borgerlig konformisme. Læseren blev efterladt som modtager af en slags udskåret virkelighed. På den anden side ligger den udskårede, udeladte del – værdipræmisserne bag artiklen.

Arnold Brecht 1884-1977 . Tysk jøde, Frankfurterskole. Flygtede til USA. Politolog

Kløften mellem læseren og skribenten virker ødelæggende, uforståelig. Det glemte budskab blev således formuleret af politologen Arnold Brecht: ”Et datum er et aspekt af en teoretisk interesse”6 På den måde blev de objektiviserede historier mere ufordøjelige, mere uforståelige. Vi serveres for svarene uden at kende spørgsmålene. Forståelse er den rejse ind i hinandens land, som gør det muligt for læseren at prøve at modtage en holdning, en mening fra afsenderen. Det uforløste opstår, hver eneste gang, spørgsmålet glemmes. Det er denne afsenderens bevæggrunde, der efter en tur halshugges i Humes guillotine, som pressen og også DR gør det.

 

DR som politisk kampplads

DR har i årevis været en kampplads mellem politiske partier. Det er oplagt, at den kommercielle borgerlige presse helst ser og har set DR’s mulige modspil i form af de andres stemmer neutraliseret mest muligt. Resultatet er blevet en teknificeret, ekspertdomineret og vidensbegrænsende form for nyhedsformidling, der har reduceret store temaer som interessemodsætninger, og konkurrende diskurser til monotone fremstillinger af virkeligheder som værende uden alternativer og andre politiske stridigheder som ekstreme afvigelser fra uomgængelige konsensusnormer. Intet under, at et af tidens fy-ord er ’ekstremisme’. Konformismen vinder stort over refleksionen.

Tidens kamp om et kommende medieforlig kan ses i den sammenhæng. Den kommercielle nyhedsformidling dækker det borgerlige Danmarks måde at se verden på; den ser den i lyset af det kapitalistiske samfunds grupperingers interesser.


DR er efter mange års borgerlig politisk dominans godt sovset ind i en sær blanding af ligegyldig underholdning og på få undtagelser konformiseret, borgerligt orienteret objektiviseret journalistik. Jo mere, nyhederne handler om dansk partipolitisk prioritering, des mere træder denne tilbøjelighed frem. Partiskhed er på en eller anden måde kriminaliseret, uanset fremstillingen  sådan set er ærlig nok. Partier og forudindtaget partiskhed ses som snævert forbundne, mens personer udenfor partierne ses som mere selvstændige og uhildede personer. En følge heraf er, at partimedlemskab og arbejdet som journalist i DR udelukker hinanden. Partimedlemskab ses som en særlig afart af særinteresse, som DR ikke på nogen måde ønsker sig forbundet med.

På den økonomiske politiks side har DR’s fravær været svært påfaldende. DR har så godt som ingen rolle spillet i kampen for at beskrive sammenhængen mellem institutionelle interesser og neoliberale betragtningsmåder på den ene side og postkeynesianske og nymarxistiske opfattelsesmåder på den anden. Modspillet udeblev stort set, når der ses bort fra et par indslag i ny og næ med Jesper Jespersen og Christen Sørensen, der modsat den objektiviserede og derved helliggjorte bankøkonomers fremstilling blev fremvist som folk med ’en sag’. Derved blev de politiseret på den nye måde, mens virkelighedsbeskrivelsen blev gennemsyret af borgerlig økonomi.

Det er karakteristisk for den borgerlige fremstilling i almindelighed, at alting afpolitiseres, gøres til teknificerede emner, der bedst overlades til eksperter. Det gælder også den økonomiske politik, der som regel fremstilles som direkte spejlinger af den sande virkelighed. Dette knæfald for Mammon er uklædeligt, og den falske objektivisering udelukker det modspil, der var selve Public Service- opgavens inderste væsen.

DR’s afpolitiserede fremstilling er ikke bare vendt mod den politiske venstrefløj; den er vendt mod den almindelige dannelsesopgave. Indenfor den almindelige nationaløkonomiske ramme negligeres eller underspilles mere liberale forfatteres indspark fra den internationale scene. Det overses næsten totalt, at de amerikanske økonomer Stieglitz og Krugman er liberale, men kritikere af den deregulerede kapitalismes finansmagt7. Det samme gælder i Danmark Jesper Jespersen og Christen Sørensen8.

DR’s afpolitiserede variant af Public Service virker ikke som modspil, men som ekko af den borgerlige presse. Det er næppe nogen tilfældighed. Den er resultatet af årelang partipolitisk indblanding. Det startede måske med Erhard Jakobsen. Skiftet fra Hal Koch og Julius Bomholts opfattelse af, hvad der var DR’s opgave til Erhard Jakobsens kriminalisering af det ethvert politisk ståsted har efterladt borgerne i en underinformeret, tarveligt underholdt forbrugsrolle.

Det hører den klassiske journalistik til at sortere stoffet efter væsentlighed; men vi stopfyldes med kriminalreportage og underinformeres om miljøpolitik, klimapolitik, økonomisk politik. Udsalget af borgerlige rettigheder overfor den offentlige forvaltning i kommunalretten og socialretten er til en vis grad sket uden modspil af væsentlig art fra DR. Man kan her i retfærdighedens navn henvise til en af de store undtagelser, nemlig Jesper Tynell9.

Partierne til venstre for eller over Socialdemokratiet står derfor også her i det sædvanlige dilemma overfor positioneringen i det kommende Public Service – forlig. Det borgerlige Danmark fortsat bævrer ved tanken om, at DR nogensinde igen kommer til at tage Public Service- opgaven som modspil alvorligt igen, kan man ligeså efter borgerlig opfattelse lade nyhedsformidlingen ske gennem de kommercielle bladhuse. Lige nu er faren beskeden. Interventionerne har neutraliseret DR, og tanken om uafhængighed og upartiskhed har været medvirkende kraft i denne proces.


Alligevel er det retningsgivende, at hvad det borgerlige Danmark er nervøs ved, må være den vejrhane, der peger i den rigtige retning. Den rigtige retning, som jeg ser det er en forstærkelse af DR, gerne på TV2’s bekostning.


TV2 er sådan set et misfoster. Navnlig skal dette ses i lyset af den trykte presses digitalisering. Mens den trykte presse længe har kørt en professionaliseret lobbyvirksomhed for at reducere DR’s muskelkraft, har kampagnen kun sporadisk eller sjældent været vendt mod TV2’, der er tænkt som et borgerligt modstykke til det måske dengang socialdemokratisisk orienterede DR.


I den situation vil den ideelle position være simpel:

Reducer mediestøtten til TV2

  • Reducer støtten til den kommercielle presse.

  • Behold eller udvid licensen

Dette strider i den grad mod det forlig, der nu lægges op til, at opfordringen til SF, Radikale, Alternativet og Enhedslisten må gå i retning af: Hold Jer Væk, måske ikke nu, men hurtigt.

 


1      ”Vi skal ikke overbevise, vi skal vise.” English: ”Don’t supervince – shw”.
Udtalelse sommeren Karlsruhe 1967. Et møde mellem danske gymnasiaster på udveksling og en repræsentant for Vesttysklands undervisningsministerium. Udtalelsen kom fra fuldmægtigen fra Bonn. Klagesagen handlede om en noget nazi-præget lektors forsøg på at føre propaganda. Meningen her er trække den virkelige streg i sandet mellem propagandistisk og saglig, engageret forholden sig til virkeligheden. Pointen er ikke, at manden har synspunkter. Men vi skal som lyttere og læsere være overladt til vores egen bedømmelse.

2    HUME D. Works of David Hume, E-book, Amazon, A Treatise of Human Nature 1739, Book 3, location 8182: ”In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remarked, that the author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations concerning human affairs; when of a sudden I am surprised to find, that instead of the usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is, however, of the last consequence. For as this ought, or ought not, expresses some new relation or affirmation, ’tis necessary that it should be observed and explained; and at the same time that a reason should be given, for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from it. But as authors do not commonly use this precaution, I shall presume to recommend it to the readers; and am persuaded, that this small attention would subvert all the vulgar systems of morality, and let us see, that the distinction of vice and virtue is not founded merely on the relations of objects, nor is perceived by reason.”

3   Et eksempel på operationalisering til praktriske formål ses her: https://web.archive.org/web/20090623025306/http://www.bbc.co.uk/thefuture/index.shtml

4    Inhabilitetsbegrebet skelner mellem saglig og usaglig interesse. Her er det interessant, fordi det at have en interese i udfaldet af en sag ikke indebærer inhabilitet. Det er først, når der sker et sammenstød mellem interesser, hvor uvedkommende hensyn optræder, eller en risiko for det, at inhabiliteten optræder: http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Statsforvaltningsret/inhabilitet

5     Min oversættelse af teksten i fodnote 2.

6    BRECHT, A. Her citeret efter hukommelsen, oversat til dansk i Rasmussen, E: Komparativ Politik 1. Brechts pointe er at ville sammenholde svaret fra virkeligheden (aspektet) med spørgsmålet (den subjektive interesse) http://www.nytimes.com/1977/09/15/archives/arnold-brecht-dies-long-at-new-school-exaide-of-german-governments.html

8    JESPERSEN J: http://baggrund.com/author/jesper-jespersben/
SØRENSEN C: : Artikelsamling om Christen Sørensen her: https://www.information.dk/person/christen-soerensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.